Brede School Markeent
Brede School Moesel
Kindcentrum Altweerterheide
OBS De Graswinkel
OBS De Uitkijktoren
OBS Molenakker
OJBS De Duizendpoot
Onze
Scholen

Organisatie structuur

Stichting Eduquaat kent 2 bestuurlijke organen: het College van Bestuur (CvB) en de Raad van Toezicht (RvT). Beide hebben afzonderlijke bevoegdheden toebedeeld gekregen.
Het CvB vormt het bestuur en is belast met het besturen van de stichting. Hieronder wordt verstaan, het nemen van besluiten en/of ter goedkeuring voorleggen aan de RvT. Enkele voorbeelden:
- Het aangaan van investeringsverplichtingen
- Strategisch Meerjarenbeleidsplan opstellen
- Opstellen begroting en jaarverslag
- Besluiten m.b.t. aanstelling van medewerkers
- Uitvoeren van cao-aanpassingen
College van Bestuur:

De heer Frank Cuppers
Mail:f.cuppers@eduquaat.nl