Brede School Markeent
Brede School Moesel
Kindcentrum Altweerterheide
OBS De Graswinkel
OBS De Uitkijktoren
OBS Molenakker
OJBS De Duizendpoot
Onze
Scholen

RvT (Raad van Toezicht)

Stichting Eduquaat kent twee bestuurlijke organen: het College van Bestuur (CvB) en de Raad van Toezicht (RvT). Beiden hebben afzonderlijke bevoegdheden toebedeeld gekregen.
Het CvB vormt het bestuur en is belast met het besturen van de stichting. Hieronder wordt verstaan, het nemen van besluiten en/of ter goedkeuring voorleggen aan de RvT. Enkele voorbeelden:
- Het aangaan van investeringsverplichtingen
- Strategisch Meerjarenbeleidsplan opstellen
- Opstellen begroting en jaarverslag
- Besluiten m.b.t. aanstelling van medewerkers
- Uitvoeren van cao-aanpassingen
De RvT bestaat uit ten minste vijf personen, benoemd op basis van bestuurlijke kwaliteiten en affiniteit met het onderwijs. De leden worden benoemd door de RvT op basis van een voordracht van een benoemingsadviescommissie (bestaande uit leden van de GMR, de RvT en het CvB)

Huidige leden van de Raad van Toezicht

De heer J. van Hout
Voorzitter, portefeuille financiŽn†
De heer R. Hendrix
Vicevoorzitter, portefeuille onderwijs en bestuur
Mevrouw T. Poels
Lid, portefeuille personeel, organisatie en kwaliteit
De heer R. Matheusen
Lid, portefeuille onderwijs en ICT
Mevrouw R. Reemers
Lid, portefeuille onderwijs en kwaliteit


† †