Brede School Markeent
Brede School Moesel
Kindcentrum Altweerterheide
OBS De Graswinkel
OBS De Uitkijktoren
OBS Molenakker
OJBS De Duizendpoot
Onze
Scholen

IOT-leerlingenzorg

Voormalig bestuursvoorzitter Henk Derks van Eduquaat, stichting voor openbaar en bijzonder primair
onderwijs in Weert:

"Eduquaat heeft voor haar zeven basisscholen de leerlingenzorg zo georganiseerd, dat de verschillende kwaliteiten van allerlei medewerkers zijn gemobiliseerd om deze kwaliteit optimaal in te zetten. Daartoe hebben we bovenschools een Intern Ondersteuningsteam (IOT) ingericht."
Dit kernteam wordt aangestuurd door directeuren en op vraag van de IB/leerkrachten van de betrokken scholen. Op elke school is nog steeds een klein beetje IB tijd aanwezig. De IB-er maakt onderdeel uit van een brede experticenetwerk en pikt op school de signalen op en is verbindend richting het IOT. Door kennis met elkaar te delen en medewerkers met elkaar te verbinden gebruik je iedere professional in zijn/haar kracht, kun je de kwaliteit van het onderwijs en de zorg bewaken, en IB'ers en leerkrachten faciliteren en ondersteunen.
 
Uitgangspunt is dat je kennis, de verschillende vaardigheden en kwaliteiten zo goed mogelijk met elkaar kunt delen. Door een bovenschools IOT kun je de gewenste (en binnen Eduqaat aanwezige) expertise op alle scholen ter beschikking stellen. Als één IB'er aan één school verbonden is, lukt dat niet. Er is inmiddels zoveel kennis aanwezig over allerlei onderwijskundige, pedagogische en ontwikkelingsvragen dat je dat nooit in één school of bij één functionaris kunt vinden. Wij werken als stichting volgens het principe: 'delen is het nieuwe hebben'. Zaak is wel dat leidinggevenden hun professionals de verantwoordelijkheid durven te geven. Vervolgens moeten de IB'ers kunnen vertrouwen op de professionaliteit van de leerkrachten.
We denken dat je een IOT niet te groot moet maken. Belangrijk is dat de verbinding er is, men elkaar kent, weet wat er speelt. We hebben nu een IOT voor zeven scholen - ruim 1600 leerlingen en ongeveer 3 fte mobiele inzet. Het coördinerende en initiërende kernteam bestaat uit 3 mensen met verschillende aandachtsvelden. De koppeling naar de thuissituatie wordt gerealiseerd door de koppeling met een generalist van Bureau Jeugdzorg.
 
Van belang is dat het IOT de IB-ers en leerkrachten inspireren, stimuleren, ondersteunen. Het gaat over kwaliteitsontwikkeling van onderwijs voor kinderen en niet over structuren en systemen! Het gaat er vooral om: dat je 'het systeem' minimaliseert en niet leidend, maar dienend maakt. Systemen organiseren en beheren kost veel geld dat je beter in je onderwijs aan kinderen kunt stoppen. Het gaat om de vraagkant van kinderen, ouders, leerkrachten en wat daarvoor nodig is.
 
Leidinggevenden zijn bij ons dicht bij het werkproces betrokken om te kunnen begrijpen en aanvoelen wat er leeft. Belangrijk is de herkenbaarheid, gezien worden, kennis hebben van het klimaat op de school en de kwaliteit inzetten die nodig is.
Ons uitgangspunt is dat je het beste uit mensen haalt als ze aangesproken worden op hun competenties en autonomie. Overigens worden leerkrachten steeds meer aangesproken op hun competenties, doordat de maatschappij - en dus ook de scholen - veranderen. Klassen zijn heel gemêleerd qua herkomst, en kinderen met diverse capaciteiten en mogelijke beperkingen. Je hebt te maken met taalachterstand, faalangst, sociaal-emotionele problematiek, maar ook hoogbegaafdheid. Dan kan een IOT een helpende hand toesteken, maar ook collega-leerkrachten van andere scholen. Wij hanteren het delen van kennis en expertise niet alleen stichting breed. We delen met elkaar op Weerts/Nederweerts niveau onze kwaliteit! Dan profiteren zoveel mogelijk kinderen."